Algemene voorwaarden dienstverlening Truck-fit

1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en diensten die door Truck-fit, de opdrachtnemer, geleverd worden.
Op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts dan afwijkingen en/of toevoegingen van toepassing zijn indien beide partijen, de opdrachtgever en opdrachtnemer zich daarmee schriftelijk akkoord verklaren.
Deze regel is ook van toepassing op eenzijdig opgestelde andersluidende voorwaarden, opgesteld door de opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Truck Fit in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

2. Aanbiedingen
Mondelinge aanbiedingen en prijsopgaven gedaan door Truck-fit zijn altijd vrijblijvend. Schriftelijke aanbiedingen en prijsopgaven zijn bindend voor een periode van twee maanden na dagtekening, tenzij anders vermeld. Alle prijzen in genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

3. Opdrachten
Opdrachtenverstrekking geschiedt altijd schriftelijk en is ondertekend door een tot opdrachtverstrekking bevoegd persoon van betreffende opdrachtgever.
Truck-fit is niet verplicht te onderzoeken of de offerte of opdrachtbevestiging werd ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.
In de opdrachtverstrekking is vastgelegd welke diensten Truck-fit zal leveren, onder welke voorwaarden en tegen welke prijs. Met een opdrachtverstrekking conformeert de opdrachtgever zich aan de Algemene Voorwaarden van Truck-fit

4. Wijziging opdracht
In geval van een wijziging van een opdracht, schriftelijk of mondeling gedaan (waarna schriftelijke bevestiging) door de opdrachtgever dat leidt tot een vermindering van werkzaamheden, kan Truck-fit een vergoeding voor geleden schade als gevolg daarvan in rekening brengen.
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden berekend, worden verrekend op basis van nacalculatie. Een wijziging in de opdracht wordt altijd schriftelijk bevestigd.De opdrachtgever verklaart met de gewijzigde opdracht akkoord te gaan door middel van het ondertekenen van de schriftelijke opdrachtbevestiging.

5. Annulering opdracht
Bij annulering van een opdracht binnen 7 dagen voor de geplande start van uitvoering, kan Truck-fit de overeengekomen prijs geheel in rekening brengen. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de medewerker van Truck-fit, zal Truck-fit er alles aan doen om een geschikte vervanger te regelen. Lukt dit niet, dan zal Truck-fit in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum afspreken. De overeenkomst tussen Truck-fit en de opdrachtgever blijft gewoon bestaan. 

6. Uitvoering opdracht
Truck-fit verplicht zich de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, kennis en ervaring.
Truck-fit bepaalt op basis van haar deskundigheid, welke methodiek wordt ingezet om de diensten te leveren. Truck-fit behoudt het recht de opdracht aan de opdrachtgever terug te geven indien de opdrachtgever in afwijking van de aanbieding andere methodieken wil (laten) toepassen voor het leveren van de diensten door Truck-fit.
Truck-fit heeft immer de bevoegdheid werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onder haar verantwoordelijkheid door derden uit te laten voeren.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens worden overlegd, waarvan Truck-fit aangeeft deze nodig te hebben voor het uitvoeren van de opdracht.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Truck-fit zijn verstrekt, heeft Truck-fit het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Truck-fit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door of namens de opdrachtgever.

7. Geheimhouding
Truck-fit verplicht zich tot geheimhouding van de resultaten van de werkzaamheden en zal deze niet ter kennis van derden brengen anders dan ingevolge wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.
Truck-fit heeft wel het recht resultaten te gebruiken voor vergelijkings-, referentie-, statistische- of wetenschappelijke doeleinden, waarbij Truck-fit ervoor zorgdraagt dat de identiteit van de opdrachtgever en cursisten niet kenbaar is.
Truck-fit zal immer gerechtigd zijn gelijksoortige werkzaamheden voor andere opdrachtgevers te verrichten, tenzij het tegendeel is bedongen. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen opdrachtgever uit hoofde van een opdracht ter kennis komt omtrent Truck-fit of de werkwijzen van Truck-fit.

8. Overmacht en aansprakelijkheid
Onder overmacht wordt verstaan: alle van buitenaf komende oorzaken/omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die nakoming van een opdracht zowel blijvend als tijdelijk verhinderen, onafhankelijk van de wil en mogelijkheden van Truck-fit in deze.
Indien Truck-fit aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Truck-fit te verstrekken uitkering, voor zover de aansprakelijkheid op dat gedeelte van de opdracht betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Truck-fit voor directe schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de offerte. Truck-fit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Bij overmacht is Truck fit gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de opdracht te annuleren zonder enige schadevergoeding voor de opdrachtgever te zijn gehouden.
Bij schade, verlies en dergelijke, welke toegebracht worden aan goederen van of ingehuurd door Truck-fit, verklaart de opdrachtgever de schade volledig te vergoeden tegen de waarde van nieuw te verwerven goederen of delen hiervan.

9. Betaling
Na opdrachtbevestiging zal een voorschotbedrag van € 500,– in rekening gebracht worden. Als het totaal van de opdracht niet het bedrag van € 500,– overschrijdt, zal 50% van de overeengekomen totaalsom in rekening gebracht worden. Na afronding van de opdracht zal het resterende bedrag plus eventueel bijkomende kosten uit de nacalculatie gefactureerd worden.
Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Truck-fit gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, rente ten bedrage van 0,5% voor elke maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen zolang de betaling uitblijft.
Truck-fit is voorts gerechtigd om in voorkomende situaties alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten te vorderen.

10. Toepasselijk recht, geschillen
Deze overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de burgerlijk rechter in de vestigingsplaats/arrondissement van Truck Fit. 

11. Vindplaats en wijzigingen Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 60591064 / 68533225

Sluit Menu